Serwis Najlepsza Kancelaria Adwokacka należy do Ogólnopolskiego Plebiscytu "Nagroda Konsumenta" którego celem jest prezentacja Laureatów konkursu z kategorii: Kancelaria Adwokacka. W serwisie znajdziesz najlepiej ocenionych prawników przez klientów/konsumentów w drodze głosowania bezpośredniego z określonego miasta. Prezentujemy również Kancelarie Adwokackie, które posiadają pozytywne opinie w przestrzeni szeroko rozumianego Internetu.
Zawiłe prawo czy sytuacje życiowe doprowadzają nas do skorzystania z usług kancelarii adwokackiej. Warto zatem postawić na sprawdzonego adwokata, który pomoże nam w sprawie prawnej jako: doradca, pełnomocnik, reprezentant czy obrońca. Musimy mieć na uwadze, że pewnych skutków prawnych nie da się uniknąć, ale można zoptymalizować konsekwencje prawne.

LAUREACI PLEBISCYTU

KANCELARIE ADWOKACKIE

ZAKRES SPRAW PRAWNYCH OBSŁUGIWANYCH

przez Kancelarie Adwokackie

PRAWO CYWILNE – największy zakres przepisów prawnych regulujących prawo wzajemnych relacji podmiotów określonych w prawie. Zakres prawa cywilnego to:

a. prawo rzeczowe – reguluje  powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy.

b. prawo zobowiązań – obejmuje przepisy związane z  wymiany dóbr i usług. Reguluje obrót majątkowy między podmiotami prawa cywilnego.

c. prawo spadkowe – określa zasady nabywania praw spadkowych jak również jakie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku.

d. prawo rodzinne – regulujące majątkowe i osobiste stosunki, które wynikają z zawarcia małżeństwa, także stosunki będące wynikiem istnienia pokrewieństwa, powinowactwa oraz przysposobienia.

PRAWO KARNE – zakres przepisów prawnych określający jakie czyny są przestępstwami za które grożą kary w tym pozbawienie wolności, dozoru policyjnego, pieniężne i wymuszające określone działanie.

PRAWO PRACY – zakres przepisów prawnych określający  prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.

PRAWO PODATKOWE – zakres przepisów prawnych określający  zobowiązania finansowe – podatkowe  wobec Państwa Polskiego lub innych Państw.

PRAWO HANDLOWE – zakres przepisów regulujących stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi. 

PRAWO UBEZPIECZENIOWE – zakres przepisów regulujących prawa i obowiązki stron stosunków ubezpieczeniowych, a także organizację i zasady działalności zakładów ubezpieczeń w tym instytucji regulujących rynek usług ubezpieczeniowych.

PRAWO AUTORSKIE  i WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ – zakres przepisów regulujących uprawnienia majątkowe i osobiste twórcy do stworzonego dzieła,  własność przemysłową  – wynalazki (patenty), znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe.

PRAWO MEDYCZNE – zakres przepisów prawnych regulujących stosunki między uczestnikami systemu ochrony zdrowia, czyli między pacjentem – świadczeniodawcą. Reguluje również zasady funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, sposób wykonywania zawodów medycznych oraz etyki lekarskiej.

Organizator Ogólnopolskiego Plebiscytu Konsumenckiego

Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy